menu

Dýchání podložené vědou

Category: Uncategorized

Doba 21. století s sebou přináší nemalé nároky na duševní odolnost a schopnost přizpůsobit se rychlým změnám, se kterými se nejen jako jednotlivci, ale i jako společnost mnohdy setkáváme zcela poprvé. Ocitáme se ve světě, který je díky technologiím v mnoha rovinách úzce propojen, a přesto jsme i díky nim v osobní a názorové sféře často izolovanější a rozdělenější než kdy dříve. Světové politické dění, zhoršující se situace kolem globální klimatické krize i stoupající nároky na všestrannou výkonnost přispívají k problémům s duševním zdravím a WHO varuje před narůstajícími počty civilizačních onemocnění, úzkostných poruch, depresí a závislostí. Aktuální pandemická situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 je téměř učebnicovým příkladem narůstání počtu těchto případů.

Není proto překvapivé, že spolu s tímto negativním trendem v oblasti duševního zdraví roste také zájem o různé formy svépomocných technik, které nám umožňují budovat si větší rezistenci vůči stresovým faktorům a ovládat své tělo a mysl tak, abychom si dokázali zachovat i rozvíjet co nejlepší duševní a fyzickou kondici. Mezi tyto techniky patří například mindfulness, meditace, jóga či práce s dechem.

Dechové techniky jsou lidstvem za účelem zlepšení zdraví a seberozvoje využívány již tisíce let a současné vědecké poznatky naznačují, že kontrolované dýchání může přinášet úlevu od stresu, dodávat energii, pomoci zlepšit soustředění a motivaci, přispívat k lepšímu zvládání náročných situací, psychických obtíží či bolesti.

Práce s dechem je hlavní oblastí výzkumu, který by projektové konsorcium rádo realizovalo v rámci programu Eta Technologické Agentury ČR.

Cile projektu

Hlavním cílem projektu je výzkumem podložený vývoj komplexního systému dechových technik, u kterých se předpokládá, že mají potenciál pozitivně ovlivňovat lidské zdraví a stimulovat psychosociální rozvoj. Výzkumná část propojí psychologické zkoumání dopadů vybraných dechových technik na duševní zdraví s exaktním měřením jejich fyziologických účinků.

Klíčovým výstupem projektu bude mobilní aplikace s audiovizuálním průvodcem, která za využití současných technologií (detekce dechu, tepové frekvence, spánkového cyklu aj.) doporučí uživatelům individuální plán dechových cvičení nápomocných k lepšímu zvládání emočních, mentálních a fyzických stavů. Pro neuživatele mobilních technologií vznikne tištěná příručka, výsledky výzkumu shrne odborný článek v recenzovaném periodiku a workshop.

Metodologie

V rámci projektu proběhne výzkum tří základních typů dechových technik:

1. aktivační (ovlivňující sympatikus: dodání energie, stimulace fyzického tepla, rozvoj kreativity)
2. relaxační (ovlivňující parasympatikus: snížení stresu, uklidnění)
3. transformační (s potenciálem cíleného osobnostního rozvoje)

V počáteční fázi projektu tým vytvoří důkladnou rešerši dostupných odborných znalostí o dechových technikách a jejich vlivu na duševní i fyzické zdraví. Získané informace využije jako podklady k vytvoření podrobné metodologie výzkumu a zároveň je přehledně zapracuje do plánovaných výstupů projektu (mobilní aplikace, závěrečná souhrnná zpráva, audiovizuální průvodce, workshop, recenzovaný článek).

V rámci výzkumu účinků dechových technik bude na sledovaných skupinách participantů (běžná populace; sportovci; vojáci; lidé abnormálně zatížení stresem; zkušení praktikanti konkrétních dechových technik) hodnotit vybrané psychologické i fyziologické parametry, což umožní multidisciplinární spolupráce několika humanitně i exaktně zaměřených odborných týmů.

Projektové konsorcium

Národní ústav duševního zdraví
Univerzita obrany
DAP services
Bohemian Alchemy Institute

< NEXT Být v rovnováze Být v rovnováze

PREV > Dýchání a neuroplasticita Dýchání a neuroplasticita